0595-426138
06-51518797
info@stukadoorsbedrijfdeterp.nl
Stukadoorswerk Stukadoorswerk
Restauratie Restauratie
Renovatie Renovatie
Aardbevingsschade Aardbevingsschade

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juli 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:    

Stukadoorsbedrijf De Terp B.V., hierna te noemen ‘De Terp’    
Juffer Marthastraat 13b
9989 EG  WARFFUM    
(0595) 426138    
info@stukadoorsbedrijfdeterp.nl  
         
Activiteiten De Terp    
De Terp houdt zich bezig met stukadoors- en afbouwwerkzaamheden. De Terp werkt daartoe samen met toeleveranciers, onderaannemers en anderen.

Persoonsgegevens
De Terp verkrijgt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en leveranciers. Verder verkrijgen wij persoonsgegevens via derden in het kader van onze dienstverlening.    

De Terp verwerkt en registreert de volgende persoonsgegevens:
    • Bedrijfsgegevens;
    • NAW-gegevens;
    • E-mailadressen;
    • Telefoonnummers;
    • BTW-nummer;
    • Banknummer;
    • KvK-nummer.

Doeleinden en grondslag
De Terp registreert en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de aan haar opgedragen werkzaamheden die voortvloeien uit de aan haar gegeven opdracht danwel uit wettelijke regelgeving.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan De Terp persoonsgegevens uitwisselen. De Terp kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, e.d.. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Indien De Terp gebruik maakt van derden, zal De Terp deze derden schriftelijk de verplichtingen opleggen die voortvloeien uit de privacywetgeving.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Terp aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Terp zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen van derden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Terp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Terp passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om De Terp een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Ook kunt u De Terp verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

De Terp
Juffer Marthastraat 13b
9989 EG  WARFFUM    
(0595) 426138    
info@stukadoorsbedrijfdeterp.nl

Klacht over privacy
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Terp, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018.

De Terp kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Offerte aanvragen
  • Voorkeur voor contact
  • Betreft
Savantis
VCA
NOA